Aile Şirketi Anayasası Danışmanlığı

AMAÇ VE YÖNTEM: 

Günümüzde ve ülkemizde, Aile Şirketi ve KOBİ oluşumları ile bu yapıları kuran Aile bireylerinin şirket sahipliği ve aile üyeleri arasındaki ilişkiler gittikçe artan oranlarda sıkıntı yaratmaya başlamıştır. Bu noktada hem Aile içi olası sıkıntıları pro-aktif olarak bertaraf edebilmek hem de şirketlerin daha uzun ömürlü olmalarını sağlamak için profesyonelleşmek ve yazılı kurallar oluşturmak kaçınılmazdır. Aile Üyeleri arasında yazılı kuralların olmasındaki asıl amaç; Aile üyeleri arasında kişiler arası çatışmayı engelleyici olması ve bu gibi durumlardan şirketin zarar görmesini engellemektir.

1. ÖN ÇALIŞMA:

 • Aile üyeleri arasındaki yapı ile iletişimin incelenmesi,
 • Yönetim ve karar alma süreçlerinin incelenmesi,
 • Mülkiye hakları, yan haklar, finansal ve mali konuların
 • Aile içinde nasıl ele alındığının tespit edilerek şirket/ler ile ilişkisinin incelenmesi,
 • Ailenin değer ve hedefleri ile bunların gerçekleşmesini sağlayacak yapıya bakılması,
 • Aile ilişkilerinin şirketler boyutunda kurumsallaşması için gerekli kural ve sorumlulukların analizi,

2. DETAY ANALİZLER:

 • Aile ilişkileri ve şirkette ait konuların beraber değerlendirilerek, ihtiyaçlar ve kapsam doğrultusunda Aile Anayasası’nın oluşturulması, 
  (Aktif ve Pasif Aile Üyeleri ile Yönetim ve İcra Kurulları ile Görüşmeler)

3. GELİŞİM VE DEĞİŞİM ODAKLILIK:

 • Aile Şirketi Anayasası’nın  uygulanmaya başlanması ve takibinin yapılarak bu çalışmayı şirket kültürünün de ayrılmaz bir parçası haline getirmek üzere alt başlıkların oluşturulması,

AIM DANIŞMANLIK olarak birlikte çalıştığımız Ailelerdeki ana prensibimiz; Aile bireyleri arasındaki hassas ilişki zincirine zarar gelmeden Aile Yapısını detaylı irdelemek ve aileye en uygun model ile yola çıkmak ve mümkünse minimum 1 (bir) yıl boyunca sürekli iyileştirmeler ile ailenin yanında olmaktır. Bu nedenle Aile üyelerinin değerlerinden, şirketlerdeki ortaklıkların yapılandırılması ve aile üyelerinin kişisel ve yönetsel gelişimlerine kadar birçok noktada çalışmak gerekmektedir. Aile içi aktif ve pasif üyelerin belirlenmesi, Aile Konseyi (Meclisi) ile Şirket Konseyi (Y.K. ve İcra Kurulları) arası ilişkilerin düzenlemesi, haleflik seçiminden aile üyelerinin bir birleri ile etkileşimine kadar tüm detayları birlikte oluşturuyoruz. Alınan tüm kararların yazılı olarak ve anayasa düzeninde, çağdaş yönetim ilkelerine ve SPK ilkelerine uyacak şekilde oluşturuyoruz. Aile talep ettiği halde devam proje olarak bir süre kurum içinde İcra kurullarında danışman ya da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da yer alıyoruz. Bu şekilde Aile Anayasası’nın şirket tarafından uygulanmaya başlaması ve takibini de yaparak çalışmayı şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz

AİLE ŞİRKETİ ANAYASASI İÇERİK:


1. Bölüm:  Temel İlke ve Değerler

 • Gerekçe, Amaç, İlke ve Prensipler,
 • Aile ve Kurum Kültürü,
 • Aileye İlişkin Değer ve Gelenekler,
 • Ailenin ve Şirketin Vizyonu ve Hedefleri,

2. Bölüm: Aile Konseyi (Meclisi)

 • Aile konseyinin kurulması ve üye olma şartları,
 • Aile konseyi başkanı ve başkanlık koşulları,
 • Aile konseyi toplantıları, alacağı kararlar ve oy oranları,
 • Aile konseyi üyelerinin kurum için ya da dışı işlerde çalışmaları,
 • Aile konseyi mülkiyet hakları ile temettü dağıtım kriterleri.

3. Bölüm: Aile Üyeleri ve Profesyonellerin Yönetim İlkeleri

 • Aile Üyeleri Arasındaki İlişkiler,
 • Aile Bireylerinin Yetkinliklerinin Ölçümlenmesi (Kişilik ve Yönetim Becerileri Testleri ile Eğitimler ve Koçluk Desteği ile),
 • Aile Üyelerinin Kurum İçi yada Dışında Çalışmaları,
 • Aile Üyelerinin İcra ve Yönetim Kurullarına Girmeleri,
 • Aile Konseyi ile İcra ve Yönetim Kurulu İlişkileri,
 • Profesyonel Yönetim İlkeleri,
 • Şirkete Dışarında Atanacak Üst Düzey Profesyoneller ve Bağımsız Y.K. Üyelikleri Aile Üyelerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Belirlenmesi,
 • Aile ve Şirketlerin Amaçlarının Ayırımı,
 • Personele ve Profesyonel Yöneticilere Yaklaşım,
 • Aile Üyelerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi,

4. Bölüm:  2. Ve 3. Kuşağın Yönetime Hazırlanması ile Sürekliliğin Sağlanması

 • Yeni neslin yetişmesi (Kişilik ve Yönetim Becerileri Testleri, Eğitimler ve Koçluk Desteği),
 • Yetkinliklere dayalı eğitim ve kariyer planlarının oluşturulması ve mesleki yeterliliklerinin belirlenerek tüm süreçlerin takibi ve raporlanması,
 • 5.Bölüm: Aile Üyelerinin Gelirleri ve Harcamalarının Düzenlenmesi
 • Aile Üyelerinin Refahı İçin Gelir ve Gider Yönetimi İlkelerinin belirlenmesi

6. Bölüm: Mülkiyet Hakları ve Yan Haklar

 • Araç, G. Menkul ve Hisse Değerlendirme ve Devri Usulleri,
 • Tüm Maddi Kazanımlar
 • 7. Bölüm: Genel Hükümler
 • Etik İlke ve Değerler,
 • Anayasaya Uyma Konusunda Yaptırımlar,
 • Uyuşmazlıklar ve Aile Üyelerinin Ortaklıktan Çıkma Koşulları

 

Daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile Aile Şirketi Anayasası Danışmanlığı konusunda çalıştık.