Kurum İçi Koçluk ve Mentorluk Sistemi Kurulması

Sektörünüze özel hazırlayacağımız bir program ile, hem piyasadaki konumunuz ve yapılanmanız, hem de Y Kuşağının aramıza daha da çok katıldığı, stratejik iş yapış şekilleri ve verimliliğin önem kazandığı iş yaşamında kurumunuzda kalıcı bir koçluk ve mentorluk sistemi kurulacaktır. AMAÇ:

Program kapsamında yer alan yöneticilere; astlarına koçluk yada mentorluk yapmak üzere gerekli donanımın kazandırılması ve bu konulardaki becerilerinin geliştirilmesi için yapılandırılmış bu program ile; kurum içinde var olan deneyim kültür ve birikimin çok daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve yeni kadrolara aktarılması sağlanır. Program sonunda şirket koçları, astlarına sistemli bir biçimde mentorluk ya da koçluk yapabilecektir. 

 

 

Not: International Personnel Management Association tarafından 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, eğitimin yarattığı verim artışı %22 iken, koçluk ve mentorlük gibi yaklaşımlar ile takip edildiğinde bu oranın %88’e çıktığı görülmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ VE YÖNTEM: 

AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri olarak, kurumunuza özel olarak içeriğini tasarlayarak sunacağımız hizmet detayı aşağıda yer almaktadır. 

Eğitimin üzerine kurgulandığı GESTALT ve TRANSACTIONAL Model ile, programa katılan yöneticilerin, astlarının hedefe gitmesini sağlayacak sistematik yaklaşımı edinmeleri sağlanır. Program; Dönüşümlü koçluk ve mentorluk seans uygulamaları, bilgi transferi, envanter ve vaka çalışmaları, tartışma ve mentorlara koçluk uygulamaları ve sistem kurulumu şeklinde olacaktır. Program toplamda 4 (dört) ayrı kısımda ve aşağıdaki şekilde tamamlanacaktır;

Programda uygulanan bilgi aktarımı, testler ve araçlarla katılımcıda bir farkındalık yaratma ve uygulama için donanım kazanmaları sağlanmakta ve mentorluk yapmayı deneyimlemeleri için uygun ortam oluşturulmaktadır. Tüm Dünya çapında yapılan araştırmalar göstermektedir ki; programın bu şekli ile uygulanması, hedefe ulaşmada etkinliği % 50 oranında artırmaktadır. 

1. MODÜL (SİSTEM TASARIMI)

  • Projenin amaçlarının belirlenmesi ve öncelik sırasına konulması 
  • Hedef Yönetim Kadrosunun Belirlenmesi 
  • Proje ekibinin oluşturulması 
  • Mentor ve Mentee Eşleşmelerinin belirlenmesi 
  • Daha önce yapılan 16 PF ve benzeri araçlardan seans ve eğitimlerde nasıl yararlanılacağının belirlenmesi

2. MODÜL (KURUM İÇİ KOÇ VE MENTORLARIN UYGULAMALI EĞİTİMİ)

  • Kapsam dâhilindeki yöneticiler ile 1 (bir) tam günlük eğitim yapılacaktır.
  • Bu bir günlük programda 14 (on dört) kişilik üst düzey yönetici kadro 3 (üç) ayrı gruba ayrılarak dönüşümlü koçluk ya da mentorluk seans uygulamaları ile maksimum pratik yapmaları sağlanacaktır. 
  • Bir iki saat teorik bilgi ve giriş kısmı dışında kalan sürenin tamamında, katılımcılar dönüşümlü olarak; Coach / Mentor, coachee / mentee ve observer konumunda üç ayrı rolde yer alacaklardır. 
  • Her grubun başında program danışmanı, koç ve mentor olarak reel sektörde en az 15 yıl deneyimi olan profesyonel birer koç - mentor yer alacaktır. Her katılımcının sırası ile, giriş, gelişme ve sonuç ve bütünsel seans deneyimlerini hayata geçireceği üç ayrı uygulama yapması planlanmıştır. Her gruba liderlik eden profesyonel koç mentorlarımızdan oluşan profesyonel ekibimiz, hem bilgi aktarımı ile geri besleme yapılmasını sağlayacak hem de anlık müdahaleler ile gerçek hayata eş değer uygulamaların deneyimlenmesine imkân yaratacaktır. 

3. MODÜL (SÜREÇ VE YAPILANDIRMA)

  • Eğitimlerin tamamlanması sonrası ilk iç koçluk / mentorluk çalışmaları yapılacak ve AIM tarafından kurumunuza bu konuda 3 (üç) tam günlük danışmanlık verilecektir.
  • Danışmanlık kapsamında 2 (iki) profesyonel koç / mentorumuz, programın daha sağlıklı ilerlemesi adına, yaşanan deneyimlerin de paylaşılması ile benchmark ya da workshop şeklinde bir destek programı sunarak gelişim gereken konular için ek uygulamalar değerlendirilecektir.

4. MODÜL (YERİNDE TAKİP VE BESLEME)

 • Profesyonel koç / mentorlarımız, Kurum içi Koç ve Mentorların sorularına cevap olması adına birebir ve ortalama bir / birer buçuk saatlik görüşmeler ile arada geçen süreci ve yaşadıklarını değerlendirecektir. Bu seanslar birlikte kurum içi koç / mentorların kendi gelişim aksiyonlarını ortaya çıkarmaları ve yaşadıkları sıkıntılar ile ilgili profesyonel destek almaları hedeflenmektedir.

İÇERİK, SÜREÇ AKIŞI ve MODEL:

Tanışma, ara değerlendirme ve kapanış toplantılarından oluşan üç kısım haricinde ortalama toplam 8-12 seans / saatlik birebir koçluk görüşmeleri şeklinde planlanmış süreç aşağıdaki şekilde ön görülmektedir.

Koçluk Süreci Ön Görüşmeler ve İlk Değerlendirme

 • Konulara farklı açılardan bakmak ve anlamak öğrenilir.
 • Katılımcıların, gerekli enerji, destek ve cesareti kendi iç kaynaklarından alması sağlanır.
 • Katılımcılara kullanabilecekleri araç ve perspektifler sunulup kişisel verimlilikleri arttırılır.
 • Katılımcıların İstek ve hedeflerinin farkına varması sağlanır.
 • Kişisel ve iş Değerleri ortaya konulur.
 • Katılımcıların kendilerini yakından tanıması ve olası fırsatları görmeleri sağlanır.
 • Katılımcıların kariyer geçmişleri ve gelecekleri ayrı ayrı irdelenip, ortak noktalar, bir birleri ile bağları ve ayrılan noktalar, güçlü yanlar ve olası fırsatlar ortaya koyulur.
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin, hem zihinsel hem de somut açıdan alacakları hizmet ve süreç konusunda netleştirmek
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin kurumsal ve / veya bireysel hedeflerini ve bu noktadaki çalışma şeklimizi ortaya koymak
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı süreci ön görüşmelerinde Hedefler ortaya çıkarılır.

Modelleme ve Koçluk Görüşmeleri; GESTALT Metodolojisi ile ve seans başına minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleşecek şekilde 8-12 seanslık koçluk görüşmeleri şeklinde planlama yapılmıştır. Koçluk görüşmelerinin aşağıdaki şekilde ilerlemesi ön görülmüştür;

 • Kişinin seçtiği en az 3 alanda koç ile beraber kendisini analiz etmesini sağlamak
 • Koçluk Hizmeti alan kişinin bu alanlarda derecelendirme yapmasını sağlayarak daha iyiye gitmek istediği alanları önceliklendirmesini sağlamak
 • Her alan ile ilgili en az 3 hedef belirlemesini sağlamak
 • Her seans kişiye özeldir ve yüz yüze gerçekleştirilir. Görüşme sıklığı haftada 1 veya en geç 10 günde bir olacak şekilde Önerilen seans adedi 8-12 görüşmedir.
 • Toplam 3-4 ayda ve ayda ortalama 3 seans gerçekleştirilecek şekilde minimum uygulama önermekteyiz. Her seans minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleştirilir. 
 • Katılımcılarla, gelişime yönelik raporlama yüz yüze ve bire bir gerçekleştirilir.

KURUMSAL KOÇLUK KONUSUNDA REFERANSLAR VE KOÇLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİ

Koçluk Platformu derneği, EGCP,  BRM v.b. meslek ve sivil toplum kuruluşlarının üyesi olan AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. nin referanslarına ve koçluk hizmeti alan kurum ve kişilerin değerlendirmelerine aşağıdaki kanallar üzerinden ulaşılabilir ya da spesifik referanslar talep edildiği takdirde ayrıca sunulabilir.

Referanslarımız

Koçluk ve Mentorluk Müşteri Paylaşımları

AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Koçlarının tamamı, akredite okul Eurasian Gestalt Coaching Program & Center tarafından düzenlenen EGCP Programından mezun olmuş kişiler olup, aynı zamanda reel sektörde de en az 15 yıllık iş geçmişi olan koçlardır. 

 

Kurum içi koçluk konusunda daha önce aşağıda logosu bulunan şirketlere danışmanlık verdik.