Tersine Mentörlük Programı

AMAÇ:

Türkiye ve yakın bölgedeki stratejik yapılanmış kurumlar hem bölgesel zorluklar ile karşılaşmakta hem de bunun yanında, Y Kuşağının aramıza daha da çok katıldığı, stratejik iş yapış şekilleri, gizlilik, inovasyon ve verimliliğin önem kazandığı iş yaşamında ara kademe yöneticiler için koçluk ve mentorluk becerileri çok daha fazla önem kazanmaktadır.

Programa katılan yöneticilerin; astlarına ve üstlerine karşılıklı / tersine mentorluk yapmak üzere gerekli donanımın kazandırılması ve bu konulardaki becerilerinin geliştirilmesi için özel olarak yapılandırılmış bir programdır. Bu program ile; hem kurum içinde var olan deneyim kültür ve birikimin çok daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve yeni kadrolara aktarılması hem de yeni nesil çalışanların çalışma hayatına bakışları ve beklentilerinin daha net olarak öğrenilerek algılanması sağlanır.

Digatelleşme, inovasyon, sosyal medya yönetimi ve halkla ilişkiler yanında, ortak dil ve iletişimde kazanımlar ile ortak hedeflerin oluşturulması, tüm çalışanların beklenti, performans ve verimliliğinin bütünsel olarak yönetilmesi gibi konularda fayda sağlayan bir uygulamadır. Pilot bir uygulama sonrası çok kolaylıkla yayılımın yapılabileceği bir proje çalışmasıdır.

International Personnel Management Association tarafından 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, eğitimin yarattığı verim artışı %22 iken, koçluk ve mentorlük gibi yaklaşımlar ile takip edildiğinde bu oranın %88’e çıktığı görülmektedir.

PROGRAMIN FAYDALARI:

Bu program sonunda katılımcılar;

 • Kurum ve çalışanların problemleri, ihtiyaçları, beklentileri ve gelişmeye açık yönlerini objektif bir biçimde tespit etme ve ardından iyileştirme yollarını tespit ederek uygulama imkânı bulunur.
 • Program süresince alınan geribildirimlerle ast ve üst her iki taraf ta hem kendileri hem de kurumları hakkında daha objektif bir bakış açısı kazanır.
 • Hem bireysel hem de kurumsal hedeflerde netlik artar ve bunlara ulaşmak için hemen uygulamaya konulabilecek eylem planları hazırlanabilir.
 • Performans ve motivasyon birlikte, hemen ve hızla artmaya başlar.
 • Farklı düşünce modellerinin de farkındalığı ile yaratıcılık tetiklenir, kuruma bağlılık ve biz bilinci artar.
 • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişim yönetilerek toplam memnuniyet ve verimlilik artar.
 • Çalışanların yetkinlik ve yaratıcılıkları geliştirilerek yeni sorumluluklar almaları teşvik edilir.
 • Özellikle Y kuşağı çalışanlar ile yeni işe başlayanların adaptasyonu hızlanır, turnover azalır.
 • Çalışanların pozitif ve pro aktif davranışı benimsemeleri sağlanır.
 • Değişim için gerekli enerji, destek ve cesareti kazanılır.
 • Profesyonel ve kişisel hedefler entegre edilir.
 • Kişisel verimlilik artar. Yeni becerilerin, organizasyonun stratejisine uyumlu kullanılabileceği fırsatlar üretilir.
 • Mevcut düşünce ve davranış kalıplarının farkına varılarak, olumsuz olanlardan kurtulma gereği yanında yeni, yapıcı ve pozitif yollar bulmak öğrenilir.
 • X-Y Neslinin birbirlerini daha iyi anlayarak ve karşılıklı yönetebilir hale gelmelerine imkân tanır.
 • Net, sonuç odaklı ve disiplinli bir gelişim modeli ile öncelikler daha belirginleşir, zaman yönetimi, karar verme ve uygulama becerileri gelişir.
 • İletişim becerileri gelişir, farkındalık düzeyi artar. Probleme değil, çözüme odaklı düşünce tarzı gelişir.

PROGRAM İÇERİĞİ ve YÖNTEMİMİZ:

AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri olarak, TERSİNE MENTORLUK PROJESİ kapsamında, kurumunuza özel olarak içeriğini tasarlayarak sunacağımız hizmet taslağı aşağıda yer almaktadır.

Projenin üzerine kurgulandığı POZİTİF PSİKOLOJİ yaklaşımı ve GESTALT / TRANSACTIONAL MODEL ile, programa katılan herkesin, kurumun tamamını geliştirici yukarıda bahsedilen hedeflere gitmesini sağlayacak sistematik yaklaşımı edinmeleri sağlanır. Program; Dönüşümlü mentorluk seans uygulamaları, bilgi transferi, envanter ve vaka çalışmaları, interaktif çalışmalar ve mentorlara koçluk uygulamaları şeklinde aktarılabilmektedir.

Önerilen program toplamda 3 (üç) ayrı modülde ve aşağıdaki şekilde tamamlanabilir;

 • MODÜL (ÖNERİLİR)

  • WARM UP SESSIONS
   Program liderlerimiz projeden önce katılımcılar ile PRE-MENTORING seansları yaparak temel ihtiyaçlar ve beklentiler konusunda birebir ve yüz yüze 40 (kırk) ar dakikalık bir ya da iki seans yaparlar.

  • SİSTEMİN TASARIMI
   • Projenin amaçlarının belirlenmesi ve öncelik sırasına konulması
   • Hedef Yönetim Kadrosunun Belirlenmesi
   • Proje ekibinin oluşturulması
   • Ne kadar sayıda Mentor ve Mentee olması gerektiği ile hangi seviyede kimlerin yer alacağının belirlenerek isimlerin tespit edilip eşleştirmelerin yapılması
   • Sürecin planlaması, akış, süre ve diğer noktaların tasarımı
   • Kişilik envanteri ve benzeri hangi araçların kullanılacağının belirlenmesi
   • Olası sorunların öngörülüp, çözüm yollarının önceden tasarlanması

 • MODÜL (UYGULAMALI EĞİTİMLER)

  • İlk modülde edinilen bilgiler ve kurumunuzdan alınan ek bilgi doğrultusunda eğitim aşamasına geçilir ve ilk modülden en geç iki hafta sonra, 1 (bir) tam günlük eğitimler verilir.
  • Bu bir günlük programın boyunca bilgi paylaşımı dışında ağırlıklı olarak örnek ikili uygulamalar gerçekleştirilir.
  • Programın uygulama kısmında maksimum 10 kişiden oluşan gruplar (iki) ye ayrılarak dönüşümlü mentorluk seans uygulamaları ile maksimum pratik yapılması sağlanır.
  • Madde C’deki uygulamada katılımcılar dönüşümlü olarak; Mentor, mentee ve observer konumunda üç ayrı rolde yer alacaklar ve her seans sonrası Lider Koç/Mentorumuz feedback verecektir.
  • Uygulama her katılımcının 3 (üç) ayrı rolde de yer alması sağlanarak en az 3 (üç) ayrı çalışma ile bitirilecektir. Her katılımcının sırası ile, giriş, gelişme ve sonuç ve bütünsel seans deneyimlerini hayata geçireceği 3 (üç) ayrı uygulama yapması planlanmıştır. Her gruba liderlik eden profesyonel koç mentorlarımız, katılımcılara hem bilgi aktarımı ile geri besleme yapılmasını sağlayacak hem de anlık müdahaleler ile gerçek hayata eş değer uygulamaların deneyimlenmesine imkân yaratacaktır.
  • Programın bu kısmında istenir ise bir tam günlük TAKIM / GRUP MENTORLUĞU uygulaması katılabilir. Bu durumda 2. MODÜL’ün iki gün olarak planlanması gerekecektir.

 • MODÜL (ÖNERİLİR) (FOLLOW UP / SUPPORT SESSIONS)

  • Projenin uygulamaya geçildikten sonraki en geç iki ay içinde program liderlerimiz, katılımcılar ile yine ilk modülde olduğu şekilde bir araya gelerek aradan geçen sürede katılımcıların yaşadıkları mentorluk deneyimlerini değerlendirdikleri birebir benchmark ya da takım mentorluğu / workshop çalışmaları şeklinde bir destek programı sunarak gelişimi gereken konular değerlendirilecektir.

 

Bu programı daha önce aşağıda logoları bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.